Prihlásenie

Podpora

Odborné informácie k evidencii zásielok: info.zasielky@svps.sk 

Technické informácie a podpora: zasielky@svps.sk

Uvedené adresy neslúžia na nahlasovenie zásielok.

Import údajov

Pre IMPORT pomocou dátového súboru kontaktujte technickú podporu

Plánovaná odstávka systému

Dňa 2.mája (utorok) v čase od 7:00 do cca 11:00 bude IS ZASIELKY nedostupný z dôvodu aktualizácie IS Zásielky na verziu 3.0.

Dôležité zmeny v novej verzii IS:
- úprava IS v zmysle novely zákona 152/1995 Z.z. účinnej od 1.1.2017 upravujúca povinnosti Príjemcu (podrobné informácie v užívateľskom manuáli)
- úprava štruktúry CSV pre import zásielok – pre organizácie hlásiace dátovým prenosom - importom

Organizácie hlásiace zásielky dátovým prenosom - importom

IS ZASIELKY umožňujú prechodne obdobie pri nahlasovaní importom pre príjemcov, ktorí už importom v IS ZASIELKY nahlasujú ku dnu spusteniu aktualizovanej verzie. Počas prechodného obdobia je možne nahlasovať zásielky pomocou CSV súboru v štruktúre platnej pred novelou k 1.1.2017 a zároveň aktuálne platnej verzie zákona. Prechodne obdobie pre nahlasovanie zásielok v pôvodnej štruktúre platí do 31. júla 2017.

Dokumentácia

užívateľsky manuál prijemca / obec / ambulantný predajca
Hlásenie zásielok dátovým prenosom - importom
Infomácia o prechodnom období
popis štruktúry CSV vzorové CSV

svps

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Evidencia produktov živočíšneho pôvodu, nesprac. zeleniny, ovocia a vedľajších živočíšnych produktov

V zmysle Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v zmysle neskorších predpisov sú sprostredkovatelia obchodu so zvieratami a iní príjemcovia zásielok živočíšnych vedľajších produktov, ktoré sú predmetom obchodu s členskými štátmi povinní vopred nahlásiť príchod zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a jej množstvo.

V zmysle Zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách v zmysle neskorších predpisov je obec povinná nahlásiť ambulantný predaj potravín.

V zmysle Zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách (novela účinná od 1.4.2015) v zmysle neskorších predpisov je Príjemca zásielky produktov živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia (ďalej len zásielka) v mieste určenia pochádzajúcej z iného členského štátu Európskej únie je povinný najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prostredníctvom elektronického systému Štátnej veterinárnej a potravinovej správy príchod zásielky, miesto jej určenia, krajinu pôvodu zásielky, druh zásielky a objednané množstvo zásielky a balenie potravín podľa §8 ods. 1, ustanovenie sa vzťahuje aj na dovoz potravín“.

Oznamovaciu povinnosť má ten prevádzkovateľ potravinárskeho podniku (PPP), ktorý ako prvý v Slovenskej republike príjme, resp. dostane zásielku potravín (ktorá sa u tohto PPP fyzicky vyloží), ktoré sú mu dodané z iného členského štátu.

Ak je tovar dodaný z iného členského štátu do centrály/centrálneho skladu na Slovensku, tak táto centrála je príjemcom zásielky a vopred nahlasuje príchod zásielky spolu s ďalšími informáciami, ktoré požaduje zákon. Tu je však potrebné upozorniť, že aj doklady o tovare musia byť vystavené tak, že je uvedená adresa príjemcu tovaru, u ktorého sa fyzicky vyloží, t.j. adresa ( a meno) tejto centrály.

Distribúcia potravín z centrály do filiálok už nie je dodanie tovaru z iného členského štátu, už to nie je obchod medzi členskými štátmi a preto tieto filiálky už nie sú príjemcami zásielok z iného členského štátu a nenahlasujú príchod zásielky.

V prípade, že prvý príjemca zásielky produkty živočíšneho pôvodu, nespracovanej zeleniny a nespracovaného ovocia z iného členského štátu aj balí, je povinný najneskôr 24 hodín vopred nahlásiť príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe prostredníctvom elektronického systému Štátnej veterinárnej a potravinovej správy príchod zásielky aj balenie.